Hjemmeside Rudolf Steiner Skolen Silkeborg

Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg tilbyder en spændende og nyoprettet lederstilling med mulighed for at sætte et markant aftryk på vores fremtidige drift og udvikling.
Du bliver samlingspunktet for et stærkt fællesskab blandt både børn, elever, forældre, pædagogisk personale og lærere – og får mulighed for at spille en nøglerolle i processen med at definere den fælles retning for hele stedet. Et sted, som gennem de seneste år har været igennem en vigtig udviklingsproces med bl.a. en konsolidering af dagtilbudsområdet, så stedet nu rummer en vuggestue, to børnehavegrupper og en skole fra 0. – 10. Klasse.

 

Hvilken profil er vi på udkig efter?

Det er af afgørende betydning, at den kommende leder med empati træder ind i den særlige samarbejds- og ledelseskultur, der findes på stedet. Herunder stedets to konferencer, som er definerende i det daglige pædagogiske og læringsmæssige arbejde.
Forandrings- og udviklingsaktiviteter skal ske med respekt for det, der fungerer, og der skal være en stor opmærksomhed på at forstå og arbejde med udgangspunkt i de impulser og rammer, som Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn beriger os med.

Vi lægger derudover vægt på, at den nye leder formår at sætte rammerne om udvikling af organisationen, ledergruppen og medarbejderne, styring af ressourcer, etc. i tråd med stedets kultur, ideologiske grundlag og det stærke engagement, som kendetegner stedet både internt og eksternt.

Den overordnede leders ansvar og opgaver omfatter derfor at:

 • være en aktiv og engageret leder, der sætter retning og skaber identitet og profil indadtil og udadtil
 • lede arbejdet i ledelsesgruppen og i konferencerne
 • tage ansvar for og sikre den daglige drift med sikringen af et solidt økonomisk grundlag
 • sikre strategier, politikker og systemer til understøttelse af personaleledelse, pædagogisk udvikling og kvalitet
 • samarbejde med forældrekredsen og sørge for et højt informationsniveau – og involvering
 • sikre et tæt samarbejde lokalt og regionalt, både med myndigheder, lokalområdet, andre dagtilbud og skoler
 • drive udviklingen af stedet ud fra den nye virkelighed med et dagtilbud og en skole af nogenlunde samme størrelse
 • varetage den eksterne profilering af stedet
 • forberede bestyrelsesmøder og bidrage til samarbejdet med bestyrelsen
 • indgå i dialogen om medarbejdernes udvikling og trivsel, både i stedets konferencer og i relation til den enkelte medarbejder

Ansøgere til stillingen vil ud fra en helhedsbetragtning bliver vurderet på de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer – samt kendskabet til og forståelsen for vores ideologiske og pædagogiske profil.


Faglige kompetencer

Vi forventer, at ansøgeren har erfaring fra det pædagogiske område eller fra uddannelsessektoren og meget gerne med udgangspunkt i Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn. Drifts- og ledelseserfaring vægtes ligeledes højt.

Vi forventer, at ansøgeren har:

 • en relevant uddannelse. Evt. fra et Steiner-seminarium
 • erfaring med udvikling og ledelse af enheder, hvor både det pædagogiske arbejde og læring er i højsædet
 • forudsætninger for at kunne forstå en institutionsøkonomi, herunder kunne stille skarpt på økonomiske udfordringer og følge op
 • erfaring med strategiarbejde, herunder erfaring med at designe og gennemføre forandringsprocesser

Ledelsesmæssige kompetencer

Ansøgeren bliver også vurderet på, hvor erfaren og reflekteret vedkommende er med at lede ideologisk baserede institutioner, herunder at kunne samarbejde med og udvikle de ressourcer, der er i organisationen, og skabe mening og passion blandt såvel ledere som medarbejdere, børn, elever og forældre.

Vi forventer at ansøgeren har:

 • erfaring med ledelse på en uddannelsesinstitution eller indenfor dagtilbudsområdet
 • en formel lederuddannelse eller lyst til at tage en
 • politisk tæft og ved, hvordan man påvirker den politiske proces til stedets fordel
 • stærke kommunikative evner. Ansøgeren kan både formidle et budskab skriftligt og mundtlig i et klart sprog og har også en klar idé til, hvordan stedet skal markedsføres. Vedkommende skal internt og eksternt kunne indtage den scene, som naturligt gives lederen af et markant og vigtigt tilbud indenfor pædagogik og læring
 • gode erfaringer med at være en synlig og motiverende leder, der sætter retning og giver ansvar
 • et naturligt blik for at inddrage medarbejderne i større processer eksempelvis i forbindelse med strategiarbejde
 • en imødekommende og tillidsbaseret ledelsesstil, som også bærer præg af respekt for alle medarbejdergrupper og deres arbejde

Personlige kompetencer

I tillæg til ovenstående søger vi også en person, der deler vores ideologiske grundlag – og med et positivt menneskesyn samt et stærkt samfundsengagement, ikke mindst lokalt. En person med stor nysgerrighed og interesse for børn og unge, deres muligheder og potentialer, og som formår at møde dem i øjenhøjde. Og en person, som er synligt til stede og parat til at tage arbejdshandskerne på.

Derudover vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren:

 • er empatisk, tillidsvækkende, troværdig, åben og udviser gensidig respekt
 • er anerkendende, men samtidig i stand til både at inspirere og løbende turde udfordre det pædagogiske personale og lærerkollegiet
 • har lyst til at engagere sig og være synlig i Silkeborg by og kommune


Interesseret?

Har du spørgsmål til rollen eller vores sted, er du hjerteligt velkommen til at kontakte følgende bestyrelsesmedlemmer:

Jon Skålerud, tlf.: 2154 9912
Maria Ranch Sørensen, tlf.: 5042 4437

Du kan ligeledes rekvirere en uddybende jobprofil via mail: bestyrelsen@steinerskolen-8600.dk
og besøge vores hjemmeside: www.steinerskolen-silkeborg.dk

Vil du søge jobbet, skal du sende os en mail på: bestyrelsen@steinerskolen-8600.dk
– som minimum skal indeholde et CV og en motiveret ansøgning.

Ansøgningsfristen er 6. juni 2022 og der afholdes første samtalerunde 14. juni 2022.
Opstart 1/8-22 eller snarest derefter.

 

Om Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg

På Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg arbejder vi med at udvikle, opdrage og uddanne det hele menneske til at blive et selvforvaltende og harmonisk individ med forståelse og kærlighed til sig selv, sin omverden og det fællesskab som vi alle er en del af. Vi er ca. 100 børn i dagtilbudet og ca. 100 skolebørn.

Vi samarbejder med nærværende familier om at opbygge en levende, legende og udviklende dagligdag for børn fra vuggestue til og med 10. klasse – hvor glæden og lysten ved at udvikle og lære om verden og livet er fremherskende.

Vi er levende interesserede i løbende at blive bedre, at udvikle skolen og vores dagtilbud, vores elever og os selv – menneskeligt såvel som fagligt.

Som supplement til de almindelige akademiske fag indgår undervisning i kunst-, musik- og håndværksfag i skolingen og dannelses-arbejdet med eleverne.

Ud over en høj akademisk faglighed ønsker vi, gennem vores alsidige og brede fagpakke, at give vores elever mulighed for at indgå mange steder og på mange niveauer af det fremtidige studie- og samfundsliv.

Vores institutioner og klasser er præget af viljen til at have tid nok til det enkelte barn. Det afspejler sig i en god normering, små klasser og et tæt samarbejde med vores forældrekreds.

På Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg er omsorg, tryghed og trivsel i højsædet. Vi er en skole og dagtilbud med fokus på at se den enkelte, og hos os skal alle føle sig hjemme og godt tilpas. For på den måde vokser der noget vigtigt frem i barnet; …glæden og lysten til at lære og udvikle sig.

For at ansøge til dette job send dine informationer til bestyrelsen@steinerskolen-8600.dk